revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| TEIMIL GARCÍA, Iván

Críticas feministas a la democracia liberal. Eikasia 39 (julio, 2011)


  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.