revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| SIMÓN VIÑAS, Ana María

Pensar la diferencia: la filosofía de Gilles Deleuze. Eikasia 38 (mayo, 2011)
Resumen/Abstract

  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.