revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| REYES ESCOBAR, Jorge Armando

Husserl y Richir: la historia y lo transcendental. Eikasia 47 (enero, 2013)
Resumen/Abstract


  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.